POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant, la “LSSICE”), amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 general de protecció de dades (RGPD) i de l'article 11 de la vigent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

Responsable de tractament:

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS, S.L. (d'ara endavant “eDiversa Group”) - #CIF: B63383830.
Adreça postal: C/ Diputació, 119, 4t 1a, 08015 - Barcelona.
Telèfon: 931 833 790.
Correu electrònic: info@ediversa.com

Tipologia de dades

Les dades tractades seran les següents: nom i cognoms, número telefònic de contacte, correu electrònic, Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.) o Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.), Raó Social, persona de contacte, posat/càrrec, nom i cognoms dels restants usuaris, telèfon de contacte, mòbil, correu electrònic (email) i qualssevol altres necessaris per a la seva identificació en la web.

Finalitat del tractament:

Mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
  • Oferiment d'informació i contacte a tots els usuaris que accedeixin i interactuin amb el lloc web.
  • Gestió dels serveis per a l'intercanvi i gestió documental.
  • Gestió administrativa i de facturació del servei contractat.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s'hagi autoritzat prèviament, per email, SMS, missatgeria instantània o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Legitimació:

Sol·licitud, utilització i contractació del servei per a una correcta gestió del servei sol·licitat.
Interès legítim del responsable en la prestació del servei contractat pel client.
Consentiment exprés de l'usuari en relació amb la fi promocional a través de la gestió del mailing.
El compliment d'obligacions legals aplicables en la cessió de dades a organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Durada:

Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.


Destinatari:

Excepte obligació legal, eDiversa Group informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els clients. Excepcionalment, podran cedir les dades a les empreses del grup empresarial al qual pertany eDiversa Group, en particular les empreses OMA TECHNOLOGIES, SL, Ronda Universitat 31, 5- 4 i CIF B62567318 (OMATECH) i l'empresa DATA JUICE PROGRAMARI, S.L., Parc Empresarial Zuatzu, Edifici Urumea, 2a planta, oficina 1, 20018, Donostia, i CIF B01645977R (DataJuice). En el cas de cessió de dades a tercers que prestin serveis als clients d'eDiversa Group, es regularà mitjançant un contracte d'encarregat del tractament amb l'objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent


Comunicació de dades i transferències:

En cas de ser necessari i exclusivament per al compliment de les finalitats objectes d'aquest tractament de dades, l'empresa comunicarà els mateixos a proveïdors de serveis i assessors externs.

Entre altres, es realitzessin transferències a aquestes empreses:

País: els EUA
Empresa: ZOHO CORPORATION
Serveis: Serveis Cloud
Garanties: Escut de privacitat

Pot sol·licitar el detall dels encarregats de tractament en qualsevol moment #dirigir a nosaltres mitjançant les dades de contacte que consten en l'Avís Legal.

Drets que assisteixen a l'usuari:

De conformitat amb la LOPD i el RGPD, l'Usuari podrà exercir els seus drets en relació amb les dades recaptades per l'Empresa:

Accés: dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les dades sotmeses a tractament, l'origen i les comunicacions realitzades o a realitzar.

Rectificació: dret a modificar dades inexactes o incompletes.

Cancel·lació: dret a suprimir dades inadequades o excessives.

Oposició: dret a impedir el tractament de les dades quan no sigui necessari el consentiment per al tractament degut a un motiu legítim i fundat, quan es tracti de fitxers que tinguin com a finalitat la realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial, quan el tractament tingui com a finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les dades personals.

Portabilitat: dret a rebre les dades personals de forma estructurada, d'ús comú i lectura mecànica per a transmetre'ls a un altre RT.

Avaluacions de perfil: es preveu el dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat (incloent l'elaboració de perfils) que produeixi efectes jurídics en l'afectat o l'afecti significativament.

Limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de dades en els supòsits legalment previstos.

L'exercici dels drets serà per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD).

Pot trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Mesures de seguretat:

eDiversa Group està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractades.

eDiversa Group garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Així mateix, l'Empresa garanteix que el personal i els seus assessors, reuneixen els coneixements necessaris conforme a la normativa de protecció de dades.

Les dades personals recollides seran guardades i gestionades amb observança dels deures de confidencialitat que són requerits en atenció als serveis oferts, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.


En l'improbable cas de sofrir una “violació de seguretat” definida per les Autoritats de Control, com tot incident que ocasioni la destrucció, pèrdua, alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades o quan existeixi una comunicació o un accés no autoritzat, l'Empresa notificarà a l'AEPD i en el seu cas a l'Usuari sobre la naturalesa de la violació, la categoria i número aproximat interessats i registres de dades afectades, el nom i dades de contacte del DPD o en defecte d'això del responsable davant l'AEPD de l'Empresa, les mesures adoptades o propostes per a remeiar la violació de seguretat, incloent, si escau, les mesures aplicades per a reduir els efectes negatius.

La informació proporcionada per l'Usuari, les seves dades de caràcter personal, que siguin necessaris per a la prestació dels serveis oferts per l'Empresa, seran guardades i gestionades amb observança dels deures de confidencialitat que són requerits en atenció als serveis oferts, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.