Què diu l'esborrany del reglament tècnic de la Llei Crea i Creix sobre la Factura Electrònica

Què diu l'esborrany del reglament tècnic de la Llei Crea i Creix sobre la Factura Electrònica

El mes de setembre passat es va publicar en el BOE la Llei 18/2022 de Creació i Creixement que, com mesurada estrella, imposa l'ús de la Factura Electrònica en les relacions comercials d'empreses i autònoms. Aquest punt de la Llei ha generat una gran expectativa, ja que implicarà que totes les empreses disposin d'un programari que doni resposta a aquest nou requisit legal.


La setmana passada es va publicar l'esborrany del Reglament Tècnic de la Llei en referència a la Factura Electrònica. Des d'aquest moment, s'ha iniciat el tràmit d'audiència pública del reglament, que finalitzarà el 10 de juliol de 2023. Les al·legacions pertinents hauran d'enviar per correu electrònic a gtfacturaelectronica@economia.gob.es, indicant el nom i cognoms o raó social del sol·licitant, nom de l'organització i dades de contacte.

A continuació, et comptem quins són els punts principals que desenvolupa el reglament:
Què és i com ha de ser la Factura Electrònica

Són factures electròniques aquelles factures emeses i rebudes en format electrònic entre empresaris i professionals, que documenten operacions comercials concertades entre ells. Les factures han de complir els requisits tècnics establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

Formats acceptats
 • Format XML del CEFACT/ONU de factura (esquemes XML 16B - SCRDM — CII) aplicable a tota la indústria.
 • Format UBL de factura i notes de crèdit definides en la norma #ISO/#IEC 19845:2015.
 • Format EDIFACT de factura d'acord amb la norma ISO 9735.
 • Format Facturae, en la versió per a facturació entre empresaris i professionals vigent a cada moment.
També es podran agregar altres formats addicionals admesos per ordre del titular del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en funció del seu ús generalitzat en un sector econòmic o de la innovació tecnològica en aquest àmbit.

Interconnexió entre plataformes de Factura Electrònica

Els operadors de les plataformes de facturació electrònica privada tindran l'obligació d'interconnectar amb qualsevol altre proveïdor de solucions de Factura Electrònica privat que formi part del sistema espanyol de Factura Electrònica quan així ho sol·liciti un dels seus clients.

Alternativament, i si el seu client ho permet, els operadors podran utilitzar la solució pública de facturació electrònica com a mitjà d'interconnexió.

Solucions públiques de facturació electrònica

Fa referència al conjunt de solucions proporcionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a servir com a infraestructura de facturació electrònica. Permeten l'emissió i recepció de factures electròniques per a aquells empresaris o professionals que triïn emprar-les, i actuen com un repositori universal i obligatori de totes les factures electròniques.

També ofereixen serveis de seguiment del cobrament segons els termes establerts en el Reglament, així com opcions de descàrrega en línia individual o massiva per a emissors, destinataris i els seus autoritzats.

Notificació del pagament efectiu de les factures rebudes

Els destinataris de factures electròniques hauran, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 1 de l'article 2 bis de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, informar l'obligat a expedir la factura dels següents estats de la factura:
 • Acceptació o rebuig comercial complet de la factura i la seva data.
 • Pagament efectiu complet de la factura i la seva data.
Addicionalment, es podrà informar dels següents estats:
 • Acceptació o rebuig comercial parcial de la factura i la seva data.
 • Pagament parcial de la factura, import pagat i la seva data,
 • Cessió de la factura a un tercer per al seu cobrament o pagament, amb identificació del cessionari i la seva data de cessió.

Requisits per als proveïdors de solucions d'intercanvi de factures

Els proveïdors de solucions d'intercanvi de Factura Electrònica hauran de complir amb els requisits estipulats en relació amb les factures electròniques. Hauran d'assegurar els estàndards de seguretat, interoperabilitat i continuïtat de negoci, promovent un sistema eficient i de confiança de facturació electrònica en l'àmbit espanyol.

Requisits específics:
 • Posseir la certificació ISO/IEC 27001 per al seu sistema de gestió de la seguretat de la informació.
 • Utilitzar protocols segurs que compleixin amb les especificacions AS2 o AS4 per a la transmissió de la informació.
 • Tenir la capacitat d'operar amb signatura electrònica avançada de les factures electròniques, d'acord amb el Reglament 910/2014.
 • Tenir la capacitat d'intercanviar factures electròniques en totes les sintaxis admeses, segons s'esmenten en l'article 6, i també de transformar un missatge de factura entre les diferents sintaxis.
 • Comptar amb un pla de continuïtat de negoci adequat al volum i criticitat de l'intercanvi de factures que realitzen.
 • Assegurar la disponibilitat del servei al 99% i disposar de recursos de suport disponibles en tot moment, amb temps de resposta establerts per a cada tipus d'incidència.
 • Garantir el compliment de les normes de governança de la dada i la confidencialitat de la informació, independentment dels acords amb els empresaris i professionals que siguin clients de la plataforma, i disposar de sistemes de seguretat per a evitar bretxes d'informació.
 • Tenir la capacitat i garantir la interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb altres plataformes.

Entrada en vigor

El Reial decret entrarà en vigor al cap de 12 mesos de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Durant els primers 12 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, les empreses que, d'acord amb la disposició final octava de la Llei 18/2022, de creació i creixement d'empreses, estiguin obligades a emetre factures electròniques en les seves transaccions amb empresaris i professionals hauran d'acompanyar aquestes factures electròniques d'un document en format PDF que asseguri la seva llegibilitat per a les empreses i professionals per als quals encara no hagi entrat en vigor l'obligació de rebre factures electròniques, excepte quan el destinatari de les factures electròniques accepti voluntàriament i expressament rebre-les en el seu format original.

La nostra plataforma de Factura Electrònica, comeDiFact, compleix amb tots els requisits establerts en aquest esborrany i està preparada per a #interconnectar amb totes les plataformes de Factura Electrònica del mercat i amb les quals puguin aparèixer. Si vols informar-te sobretot el que et podem oferir, visita comedifact.com o contacta amb nosaltres. Estarem encantats de parlar amb tu.