Llei Crea i Creix: Factura Electrònica

Llei Crea i Creix: Factura Electrònica

Encara que actualment ja hi ha empreses que utilitzen la Factura Electrònica a Espanya, aquesta no és obligatòria excepte en ocasions concretes, com en les relacions amb l'Administració Pública, per als Subcontractistes o per a les empreses prestadores de Serveis d'Especial Transcendència (SET) en les seves relacions B2C.

Amb l'aprovació de la Llei Crea i Creix, l'obligatorietat d'implementar la Factura Electrònica passa a l'escenari B2B, és a dir, totes les empreses i autònoms hauran d'emprar-la en les seves relacions comercials. A continuació, t'expliquem tots els detalls sobre aquest tema.

Què és?

La Llei de Creació i Creixement empresarial, més coneguda com a Crea i Creix, és una de les accions previstes en el marc del Pla de Recuperació impulsat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Aquest conjunt d'accions del qual forma part aquesta Llei pretén impulsar la digitalització de l'economia i modernitzar el teixit empresarial.

Pel que fa a Crea i Creix, la legislació se centra en quatre eixos. Aquests són facilitar la creació d'empreses, afavorir el creixement i l'expansió de les PIMES, reforçar el finançament de les empreses i lluitar per l'erradicació de la morositat.


Factura Electrònica obligatòria

En la seva lluita contra la morositat, una de les mesures estrella que estableix la Llei en l'article 12 és la implementació obligatòria de la Factura Electrònica per a les transaccions comercials entre empreses i professionals. El mandat pretén un doble objectiu: d'una banda, digitalitzar el teixit empresarial i, per l'altra, lluitar contra la doble comptabilitat i el frau fiscal. La imposició de la e-factura vol reduir els costos de transacció i facilitar la transparència en el tràfic mercantil.

Una altra de les assignatures pendents és el compliment dels terminis de pagament per a solucionar la morositat en les operacions comercials. La primera condició sine qua non per a aconseguir aquesta fita és comptar amb informació fiable sobre aquests terminis. Per aquest motiu, la Llei remet a desenvolupar uns requisits tècnics i d'informació que hauran d'incloure les factures electròniques i els sistemes que les processen per a poder controlar la data de pagament i, així, determinar la mitjana de temps de pagament per part de les empreses. Es reflecteix que, aquelles empreses que compleixin amb els terminis obtindran incentius i prioritat en l'accés a subvencions públiques, mentre que les que no els compleixin podran ser penalitzades en la contractació pública.

Una altra dada a tenir en compte és que, com a emissors de factures, les empreses hauran de facilitar l'accés als repositoris perquè els destinataris puguin gestionar les seves factures durant el període mínim de 4 anys.

Timeline
 • La Llei Crea i Creix va ser aprovada de manera definitiva el 15 de setembre de 2022 pel Ple del Congrés.
 • El 29 de setembre de 2022 va ser publicada al BOE 18/2022. No obstant això, va quedar pendent el desenvolupament del reglament tècnic, per al qual es va establir un període de 6 mesos.
 • A principis del mes de juny de 2023 es va fer públic l'esborrany del reglament. Tot seguit, amb l'objectiu de recopilar opinions i comentaris de les parts interessades per a millorar o modificar qualsevol detall, l'esborrany del reglament es va posar en tràmit d'audiència pública, la qual va finalitzar el 10 de juliol de 2023.
 • Actualment, després d'haver tancat l'audiència pública, es resta a l'espera de la publicació del text definitiu.

Terminis de les empreses per adaptar-se a la Llei

Una vegada s'hagi publicat la versió definitiva del reglament, les empreses disposaran dels següents terminis per adaptar-se a la Llei i implementar la Factura Electrònica:
 • Empreses que facturen anualment un import superior a 8M anuals: 1 any.
 • Empreses que facturen anualment un import inferior a 8M anuals: 2 anys.

Què diu l'esborrany del reglament sobre la Factura Electrònica?

Aquests són els punts principals que es destaquen en l'esborrany del reglament:
 • Què és i com ha de ser una Factura Electrònica: es tracta d'una factura emesa i rebuda en format electrònic. Documenta operacions comercials concertades entre empresaris i professionals. La factura ha de complir els requisits establerts en el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre, en el qual es regulen les obligacions de facturació.
 • Formats acceptats: XML de CEFACT/ONU de factura (esquemes XML 16B – SCRDM – CII) aplicable a tota la indústria, UBL de factura i nota de crèdit definida a la norma ISO/IEC 19845-2015, EDIFACT de factura d'acord amb la norma ISO 9735 i Facturae.
 • Garantir la interconnexió entre plataformes: les plataformes de Factura Electrònica tindran l'obligació d'interconnectar amb qualsevol altre proveïdor d'e-factura quan ho sol·licitin els seus clients.
 • Solucions públiques de Factura Electrònica: es refereix al conjunt de solucions proporcionades per l'AEAT amb l'objectiu de servir com a infraestructura de facturació electrònica. Aquestes actuen com un repositori universal i permeten l'emissió i la recepció de les e-factures per a aquelles empreses que desitgin utilitzar-les.
 • Notificacions de pagament: segons el que s'estableix a l'apartat 1 de l'article 2 bis de la Llei 56/2007 de 28 de desembre, els destinataris de les factures hauran d'informar els emissors de l'acceptació o rebuig complet de la factura i la seva data, així com del pagament efectiu de la factura i la seva data. A més, també podran informar addicionalment de l'acceptació o rebuig parcial de la factura, del pagament parcial de la mateixa amb l'import pagat en qüestió i de la cessió de la factura a un tercer per al seu cobrament o pagament, identificant al cessionari. En tots els casos haurà d'assenyalar la data.
 • Requisits per als proveïdors: tots els proveïdors de solucions per a l'intercanvi de factures electròniques hauran de complir amb els requisits estipulats en relació a les e-factures, assegurant els estàndards de seguretat, interoperabilitat i continuïtat de negoci.
 • Entrada en vigor: el Reial decret entrarà en vigor al cap de 12 mesos de la seva publicació al BOE. Durant aquest primer període de 12 mesos, aquelles empreses que estiguin obligades a emetre factures electròniques segons el que es disposa a la Llei hauran d'acompanyar aquestes e-factures d'un document en format PDF. Això permetrà assegurar la seva llegibilitat per a la resta de les empreses i professionals que encara no han entrat en període d'implementació obligatòria de la Factura Electrònica.